นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 
1. ตัวแทนฝ่ายบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคม: ผอ. C.C.TUNG
2. SA8000:มาตรฐานสากลของความรับผิดชอบต่อสังคม
3. RBA:หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ
4. OHSAS18001อาชีวอนามัยและระบบการจัดการความปลอดภัย
5. ISO14001:มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
6. หลักใหญ่ของSA8000& RBA:
(1)  ห้ามใช้แรงงานเด็ก  
(2)  ห้ามใช้การบังคับและการใช้แรงงานบังคับ:งานทั้งหมดควรโดยความสมัครใจคนงานมี
       สิทธิลาออกอย่างอิสระหรือ
(3)  ยุติความสัมพันธ์ในการจ้างงานได้ทุกเมื่อ เวลาทำงาน: ระบุกลไกการจัดชั่วโมงการทำ
      งานที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังใช้(อาทิตย์หนึ่ง 7 วัน
      หยุด 1 วัน/ ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ 60H)การดูแลและจัดการการเข้าร่วมของ
      พนักงาน และจัดเวลา การทำงานและวันหยุดพักผ่อนของพนักงานอย่างสมเหตุสมผล 
(4)  เงินเดือน:ค่าจ้างที่จ่ายให้กับคนงานควรเป็นไปตามกฎหมายค่าจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
      ห้ามหักค่าจ้างเป็นมาตรการทางวินัย
(5)  ไม่เลือกปฏิบัติ: สัญญากับพนักงานว่าจะหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติที่
       ผิดกฎหมาย ไม่เพราะเกิดจากเชื้อ ชาติ,สีผิว,อายุ,เพศ,รสนิยมทางเพศ,เชื้อชาติ,ความ
       ทุพพลภาพ,การตั้งครรภ์,ความเชื่อการเข้าร่วมทาง การเมือง,การเป็นสมาชิกของ
       สโมสรหรือสถานภาพการสมรสเลือกปฏิบัติต่อพนักงานในการจ้างงานหรือ
       การทำงานจริง
(6)  การรักษาอย่างมีมนุษธรรม:พนักงานจะปราศจากการปฏิบัติที่รุนแรงและไร้มนุษยธรรม
       รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศการ ลงโทษทางร่างกายการบีบบังคับทางจิตใจทางร่าง
       กายการล่วงละเมิดทางวาจา  
(7)  เสรีภาพในการรวมกลุ่มและอำนาจต่อรองร่วมกัน:เคารพและปกป้องสิทธิและผล
      ประโยชน์ของเสรีภาพในการสมาคมและ การเจรจาต่อรองร่วมของพนักงานและ
       กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ  
(8)  สุขภาพและความปลอดภัย:จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      ในภาษาแม่ของพนักงาน และเผยแพร่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย
      ในสถานที่ๆเห็นได้ชัดในสถานที่ทำงาน
(9)  การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม:การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตราฐานสากลขจัดอันตราย
       และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการ
       ทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพส่งเสริมการมี   ส่วนร่วมของปฏิบัติงานให้คำ
       ปรึกษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ   ปลอดภัยและ
       สุขภาพ
(10)  ปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรม:ปฏิบัติตามการทำงานที่สะอาดไม่มีผลกำไรที่ผิด
        กฎหมายข้อมูลสาธารณะ ทรัพย์สินทางปัญญาการโฆษณาและการแข่งขันทางการค้า
        ที่เป็นธรรมกลไกการ รักษาความลับ
 
7.นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม:
(1) ปฏิบัติตามบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
      รัฐบาลท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมและ มาตรฐานแรงงานต้องปฎิบัตตามพระราชบัญญัติ ตอบ
      สนองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร;
(2) พนักงานซ่อมบำรุง  ต้องยืนยันให้มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานและ
      สุขภาพของพนักงานส่งเสริมและผลประโยชน์ ของคนงาน;
(3) ดำเนินการผูกพันของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึง การเติบโตของธุรกิจและ
     การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน;
(4) นโยบายจริยธรรมและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา;
(5) การให้คำปรึกษาซัพพลายเออร์ขอให้ตรงตามมาตรฐานของ นโยบายความรับผิดชอบ
     ต่อสังคม
(6) รักษาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีพนักงานสหภาพแรง งานมีส่วนได้เสียและความ
      ร่วมมือในระยะยาวของเพื่อนบ้านที่ดี
 
เราดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณของพันธมิตรทางธุรกิจที่รับผิดชอบโปรด ปฏิบัติตามข้อกำหนดของRBA และSA8000 อย่างครบถ้วน ลิงค์:http://www.responsiblebusiness.org